Max-Planck-Institut für Physik

Workshop on recent developments in string effective actions and D-instantons

Munich, November 14 -16, 2007
  Topics:
  • effective D-brane actions
  • D-instantons
  • world-sheet instantons 
  • quivers and dimers  
  • moduli stabilization                                 

                Organizers:
             

                 Ralph Blumenhagen (MPI)
                 Mirjam Cvetic         (UPenn)
                       Dieter Lüst     (LMU & MPI)
                        Stephan Stieberger    (MPI)

 


            

           
               


 
            Speakers:
       
    N. Akerblom
    C. Beasley
    M. Becker
    M. Bianchi

    M. Haack      
 
   A. Hanany        
    A. Kashani-Poor
    A. Klemm
    E. Kiritsis
    W. Lerche
    A. Lerda
   
S. Moster
    B. Ovrut

 

 
  C. Petersson
  F. Quevedo
  R. Richter
  N. Saulina
  E. Scheidegger
  B. Schellekens
  M. Schmidt-Sommerfeld
  E. Sharpe
  A. Uranga
  S. Vandoren
  G. Villadoro
  T. Weigand
©JohnTerning